News / Exhibitions

Participation in GEISAI #22 in Tokyo, Japan.

In April 30, 2023 I will participate in GEISAI #22, which is Takashi Murakami’s Art Fair in Tokyo Big Sight, Japan. April 30, 2023. I submitted cyanotype and silkscreen works for the selection process, and will probably show works with both techniques.

2023年4月30日(日)東京ビックサイト 西1ホールで開催!!

—————————————————

Aelskling Athens Studio Opening and Group Show

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 σας περιμένουμε στο Aelskling («αγαπακι» στα Σουηδικά) art studio για να συστηθουμε και να εκθέσουμε μια ενότητα έργων δικών μας και άλλων καλλιτεχνών σε σχέση με το οικείο, το κοντινό.
Θα διατίθενται μεταξοτυπιες σε χαρτί, μπλούζες και τσάντες, χαρακτικά και άλλα έργα τέχνης. 

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:
(more to be announced)

⚪️Δήμητρα Μπουριτσα 
⚪️Shugo Kaguchi 
⚪️ Kυκλοθυμια
⚪️Eva Angelaka
⚪️Helena Berg
⚪️ Nikolaos Kanavos 
⚪️Φαίη Ψυχοπαιδοπούλου 
⚪️Alexandra Koraki
⚪️Tina Andrianopoulou

Επιμέλεια και συντονισμός: Ευα Αγγελακα

🎅🏻 Η εκδήλωση είναι μη κερδοσκοπική και μη εμπορικού χαρακτήρα

ENG: On Sunday, December 18, 2022, you are welcome to visit Aelskling (“sweetheart” in Swedish) Athens Art Studio to meet us in person and enjoy a little group exhibition along with a glass of wine. Silkscreen prints on paper, t-shirts and bags, other prints and artworks will be available. Curation and coordination: Eva Angelaka

Participating artists:

  • Dimitra Buritsa
  • Kyklothymia
  • Shugo Kaguchi
  • Eva Angelaka
  • Helena Berg
  • Faye Psychopedopoulou
  • Nikolaos Kanavos
  • Alexandra Koraki
  • Tina Andrianopoulou

_____________________________________________________________________________

“Anemophilia- Ανεμοφιλία” Solo show

Εγκαίνια | Opening : 15.11.2022 ώρα: 18.00-21.30

Διάρκεια/ duration: 15.11.22– 26.11.22

Συντονισμός, Coordination: Νιόβη Κρητικού, Επιμέλεια/Curation : Αθηνά Μισεγιάννη

Ατομική έκθεση ζωγραφικής – Μεταξοτυπία, μεικτή τεχνικη

Γράφει η Αθηνά Μισεγιάννη: Η εικαστική δουλειά της Εύας Αγγελάκα αποτελείται από ένα σύνολο μεταξοτυπιων και έργων σε καμβά. Έντονα χρώματα και σχήματα αποτυπωμένα συνήθως, σε ένα λευκό φόντο, μας παραπέμπουν έντονα στην Ιαπωνική τέχνη και κουλτούρα, με την οποία η καλλιτέχνις διατηρεί μια έντονη σύνδεση. Συχνά επαναλαμβανόμενα μοτίβα δημιουργούν ένα πλήθος αφηγήσεων
σχετικά με τη μεταβλητότητα, την παροδικότητα, την ομορφιά και το ατελές, υπό το πρίσμα της Ιαπωνικής φιλοσοφίας και συγκεκριμένα του wabi sabi.

Σύμφωνα με το wabi sabi, η ομορφιά των αντικειμένων έγκειται στην ατέλεια, στην λεπτομέρεια, η οποία διακόπτει την τελειοποιημένη μορφή τους. Συνεπής στα
παραπάνω, η καλλιτέχνις επιδιώκει και υπερθεματίζει τα λάθη που συχνά προκύπτουν κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Όχι απλώς δέχεται τα λάθη, όταν αυτά συμβούν τυχαία, αλλά ακολουθεί μια παράδοξη δημιουργική
διαδικασία βασισμένη στην πρόθεση της να κάνει το « λάθος » μέρος του έργου.

Η Εύα Αγγελάκα χρησιμοποίει κατ’ επανάληψη μοτίβα λουλουδιών, σαν μια αναφορά στην ανθρώπινη φύση αλλά και τον ερωτισμό. Τα λουλούδια και πιο συγκεκριμένα ο λωτός, αποτυπώνεται διαρκώς σε διαφορετικές φάσεις / οπτικές γωνίες και χρωματικές επιλογές, δημιουργώντας κυκλικά μοτίβα. Ο λωτός δεν αποτελεί μια τυχαία επιλογή αλλά μια ξεκάθαρη αναφορά στην ινδουιστική φιλοσοφία, με όλο το εννοιολογικό βάρος που φέρει το συγκεκριμένο άνθος.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η καλλιτέχνις, έχοντας ως «εργαλεία » την κυκλική αφήγηση, την επανάληψη, τα παστέλ χρώματα συχνά σε αντίθεση με το κόκκινο και τα λουλούδια, αποσκοπεί σε μια σύνδεση με την ίδια την ουσία της
ανθρώπινης φύσης. Θέτει υπαρξιακά ερωτήματα αναφορικά με τον θάνατο, την ομορφιά, τον ερωτισμό, μα κυρίως σχετικά με το ατελές και το παροδικό της φύσης και βεβαίως του ίδιου του ανθρώπου.

Anemophilia

ΕΝ

The visual work of Eva Angelakas consists of  silkscreen prints and works on canvas. Bright colors and shapes imprinted usually on a white background strongly refer us to Japanese art and culture, with which the artist maintains a strong connection. Often repeated patterns reveal a multitude of narratives about changeability, transience, beauty and the imperfect, in the light of Japanese philosophy and specifically of wabi sabi. According to wabi sabi, the beauty of objects lies in the imperfection, in the detail which interrupts their perfected form. Consistent at above, the artist pursues and over thematizes mistakes, which often arise during artistic creation. She doesn’t just accept mistakes when they happen by chance, but follows a paradoxical creative process based on her intention to do the  “mistake” part of the artwork.

Eva Angelaka repeatedly uses flower motifs, as a reference to human nature but also to sensuality. The flowers and more specifically the lotus, is constantly captured in different phases / angles and color options, creating circular patterns. The lotus is not a random choice but a clear reference to Hindu philosophy, with all the conceptual weight the specific flower carries.

In conclusion, we could say that the artist, having as “tools” circular narration, repetition, pastel colors often contrasted with red and dark, aims at a connection with the very essence of human nature. She raises existential questions regarding death, beauty, eroticism, but mainly about the imperfection and transience of nature and man himself.

Λίγα λόγια από την Ευα Αγγελάκα:

Anemophilia – Ανεμοφιλία

Η ιαπωνική έννοια “wabi-sabi” που αναδεικνύει την παροδικότητα και ατέλεια των πραγμάτων, είναι κεντρικής σημασίας ως έννοια και μεθοδολογία στο έργο μου. Σχέδια στο χέρι και σε 3D, δημιουργούν μοναδικές μεταξοτυπίες.

Η επανάληψη σαν πρακτική, ορίζεται σαν η απόλαυση που οδηγεί την επανάληψη, ή αλλιώς, η επανάληψη που προσπαθεί για την απόλαυση (Lacan) ενώ οδηγεί και στην μεταμόρφωση των στοιχείων. Η κίνηση του αέρα, κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας για τη ζωή στον πλανήτη ως μέσο επικονίασης, αλλά και ως τρόπος τυχαίας τοποθέτησης αντικειμένων στο χώρο, ζωντανεύει τα αντικείμενα κυριολεκτικά και μεταφορικά στην ζωγραφική επιφάνεια. Η μεθοδολογία του αέρα ως τυχαιότητα καθιστά ορατό το αόρατο μέσα από τις κινήσεις των αντικειμένων, απεικονίζοντας τον άνεμο, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί μια αίσθηση του θείου και μας υπενθυμίζει τους δεσμούς μας με τη φύση.

Από μια μετα-φεμινιστική θέση και νεο-παγανιστική πρακτική, συνεχίζω να εξερευνώ ανιμιστικές Σιντοϊστικές παραδόσεις και την έννοια του αποτροπαϊκού συμβόλου. Το πραγματικό και το επινοημένο συνυπάρχουν, αυτοπροσωπογραφίες, συνδιαλέγονται με αρχετυπικά σύμβολα, Ιαπωνικούς θυρεούς και λωτούς – το ιερό λουλούδι του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Η παρουσία των κόκκινων σφραγίδων παραπέμπει στην Ιαπωνική τέχνη, σε μια όμως μετα-Ιαπωνική κατάσταση ύπαρξης και ερμηνείας της Ιαπωνίας.

Η ενότητα έργων εξερευνά την ιδέα της κίνησης, της παράβασης ή υπέρβασης (transgression) και διαμέσου της ευχαρίστησης, που εμπεριέχοντας τη γνώση του θανάτου λειτουργεί ως ανατρεπτική και αποσταθεροποιητική δύναμη ικανή να κινητοποιήσει, και βάζει άνω τελεία με την εξής πρόταση:

“We don’t ever transgress. Sneaking around is not transgressing. Seeing a door half-open is not the same as going through it.”  Lacan, Seminar XVII

EN

Anemophilia, text from Eva Angelaka

The Japanese concept of “wabi-sabi”, highlighting the transience and imperfection of things, is of central importance as a concept and methodology in my work. Hand and 3D drawings create unique screen prints.

Repetition as a practice is defined as the pleasure driving the repetition, or otherwise, the repetition that strives for pleasure (Lacan) while also leading to the transformation of the elements. The air movement, vital to life on the planet as a means of pollination, but also as a way of randomly placing objects in space, animates the objects literally and figuratively on the painted surface. The methodology of air as randomness makes visible the invisible through the movements of objects, depicting the wind, while at the same time evoking a sense of the divine and reminding us of our ties to nature.

From a post-feminist position and neo-pagan practice, I continue to explore animistic Shinto traditions and the concept of the apotropaic symbol. The real and the invented coexist, self-portraits, dialogue with archetypal symbols, Japanese shields and lotuses – the sacred flower of Hinduism and Buddhism. The presence of the red seals refers to Japanese art, but in a post-Japanese state of existence and interpretation.

These artworks explore the idea of ​​movement, transgression, also through pleasure, which, containing the knowledge of death, functions as a subversive and destabilizing force capable of mobilizing, and concludes with the following thought:

“We don’t ever transgress. Sneaking around is not transgressing. Seeing a door half-open is not the same as going through it.” Lacan, Seminar XVII

——————————————————————————————————————————–

NEGAI version 2.0 in Zurich, Switzerland:

Show “IN THE GARDEN” opening December 4-5, 2021 in Orangerie & Bonsai Garten, Joachim-Hefti-Weg 4, 8002 Zurich

“In the Garden” is curated by art historian Eleni Michaelidi and organized in collaboration with Orangerie & Bonsai Garten, Zurich, with the support of the Swiss Arts Council Pro Helvetia.

“In the Garden” is a participatory art project that unfolds in two parts: a workshop and installation by artist Eva Angelaka, and a collective silent walk by artist and choreographer Eleni Mylona. The project takes place in open air at the grounds of the Orangerie & Bonsai Garten (Joachim-Hefti-Weg 4, 8002 Zurich) and its neighbouring area on the weekend of December 4-5, 2021.

“In the Garden” brings together two artistic practices that embrace self-awareness and complexity in the ways we listen, see, sense and apprehend our relationships with different forms of otherness – with nature, human and other-than-human communities. Following an inclusive, intergenerational and intercultural approach, the artists invite individuals of all ages and backgrounds to engage with art making as a collaborative process.

————————————————————————————————————————-

POST DOCUMENTA // SEPT – OCT 2021 //

Are we not plunging continually” exhibition opening at NYG – Leipzig 1.10 and Circuits and Currents – Athens 14.10

The project p o s t documenta: contemporary arts as territorial agencies connects the art space nyg|west Leipzig with the art space Circuits & Currents in Athens. During the LindeNOW 2021 festival, artists from the HGB in Leipzig and the ASFA in Athens will develop works and projects at both locations and simultaneously in digital space. The presentations will be based on workshops with Mylasher (Leipzig) and the artist group Hypercomf (Athens) and other projects.  They investigate the fragile structures of the post-pandemic context, both in the urban space of Athens and in the natural environment of Leipzig: an attempt to explore the conditions of extended artistic practices in two different places like Leipzig and Athens and to connect them through the network.

p o s t documenta: is a DAAD project in the funding program “University Partnerships with Greece from 2020 – 2022”.

Exhibitions and Projects

2023, Geisai #22, Tokyo, Japan

2022, Solo Show Anemophilia, Mets Arts Center, Athens

2022, Fitness Condition: Artist, Circuits and Currents, Athens

2021, Solo Show Negai v.2, Orangerie & Bonsai Garten, Zurich, Switzerland

2021, Are we not plunging continually, NYG, Leipzig

2021, Negai solo installation and workshop, Athens National Garden

2021, Are we not plunging continually, Circuits and Currents, Athens

2021, Platforms Project, Athens School of Fine Arts, Greece

2021, Mural at Hit the Sky Hotel in St. Anton Austria

2021, Albert Camus:865 Letters, Florina Museum of Contemporary Art, Florina Greece

2021, Melancholia, Nikolena Kalaitzaki, Athens Greece 

2021, New Era, Albe Art Gallery, Dubai UAE

2020, iGEM2020-21 BioArtHub, Athens https://2020.igem.org/Team:Athens/Education 

2020, Community Auction I, The Breeder Gallery, Athens https://thebreedersystem.com 

2020- 2022, Post Documenta: Contemporary Arts as Territorial Agencies. A cooperation between the Athens School of Fine Arts and the Academy of Fine Arts Leipzig in the frame of the German Academic Exchange Service DAAD programme.